Za chvíľu tu máme Valentín a preto sme si pre vás pripravili VALENTÍNSKU súťaž. Zapojte sa do súťaže o nuMe diétne produkty s kolagénom a 2x nuMe multifunkčný šejker.

Na zapojenie do súťaže stačí tak málo:

- Napíšte nám do komentu www.facebook.com/nuMeSlovakia pod príspevok, prečo práve vy by ste mali cenu vyhrať a označte kamaráta, ktorého by táto výhra tiež potešila.

- Staňte sa našim fanúšikom www.facebook.com/nuMeSlovakia

  

Pravidlá súťaže


1.) Organizátor Súťaže:

Organizátorom Súťaže je spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. so sídlom Lazovná 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 360 22 829

 

2.) Podmienky Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý do komentára napíše, prečo práve on/ona by  mali cenu vyhrať a označí kamaráta, ktorého by táto výhra potešila.

Organizátor vyžrebuje troch výhercov, ktorí získajú:

- 1x nuMe šejker + 1x nuMediétny nápoj s kolagénom Čokoládový Muffin

- 1x nuMe šejker + 1x nuMe diétny nápoj s kolagénom Francúzska vanilka

- 1x nuMe diétna tyčinka s kolagénom sušienky a smotana.

Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, súhlas so znením pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže.

3.) Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 08.02.2018 do 22.02.2018
Vyžrebovanie súťaže: 23.02.2018

4.) Žrebovanie:

Vyžrebovanie súťaže prebehne 23.02. 2018. Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov organizátora v sídle spoločnosti ARTMED, spol. s r.o. Výhercov budeme s oznámením o výhre kontaktovať v priebehu 14 pracovných dní od termínu žrebovania. Výhercovia budú informovaní o výhre prostredníctvom Facebooku. Organizátor má právo vyradiť účastníka súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

5.) Výhra:

Organizátor súťaže zašle výhru výhercom na ich adresu Slovenskou poštou.

Organizátor vyžrebuje troch výhercov nuMe produktov (1x nuMe šejker + 1x nuMediétny nápoj s kolagénom Čokoládový Muffin, 1x nuMe šejker + 1x nuMe diétny nápoj s kolagénom Francúzska vanilka a 1x nuMe diétna tyčinka s kolagénom sušienky a smotana).

6.) Účastníci Súťaže:

Účastníkom súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie: každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má viac ako 15 rokov, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa pravidiel. Účastník súťaže nesmie byť zamestnancom alebo rodinným príslušníkom zamestnanca organizátora.

7.) Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom Facebooku. V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový výherca. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný náhradník.

8.) Osobitné ustanovenia:

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu Pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a záväzné.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito pravidlami.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

v súlade s §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov za účelom organizovania spotrebiteľských súťaži, ich vyhodnotenia a vyhlásenia výsledkov, a to: meno, priezvisko, pod ktorým je osoba registrovaná na sociálnej sieti, telefónne číslo a adresa na doručenie výhry, prevádzkovateľovi: ARTMED, spol. s r.o, Lazovná 60, Banská Bystrica, PSČ: 974 01, IČO: 36 022 829 počas trvania a vyhodnotenia súťaže. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá toho, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu artmed@artmed.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona.