Strava je dô­le­žitá a po­hyb tak­tiež, to ani ne­mu­síme pri­po­mí­nať. 

Aďke zmena ži­vot­ného štýlu, ktorú s pomocou nuMe diétnej stravy s kolagénom pod­stú­pila, nielen zme­nila ži­vot, ale si začala viac vá­žiť samú seba, cí­ti sa se­ba­ve­do­mej­šie, na­učila sa pra­vi­delne stra­vo­vať 6-krát za deň a má do­sta­tok ener­gie. Kolagén, pridaný do každej porcie nuMe diétnej stravy, prispel počas diéty k obnoveniu pevnosti a pružnosti pokožky a Aďka pociťuje aj pozitívne zmeny na pleti, vlasoch a nechtoch. Zo svojho úspe­chu sa veľmi teší, nový a zdravší život a nákupy nového, men­šieho ob­le­če­nia ju motivujú ísť ďalej.

 Rýchla príp­rava a vý­borné chute pro­duk­tov nuMe jej vy­ho­vujú až do ta­kej miery, že aj po skon­čení pre­meny budú sú­čas­ťou jej ži­vot­ného štýlu. Pre­šli dva me­siace pre­meny MY HAPPY nuMe a Aďka si na svoj zloz­vyk (ochut­ná­va­nie jedla popri práci) už ani ne­pa­mätá. V práci má vždy so se­bou nuMe mul­ti­funkčný šej­ker, v kto­rom si pri­pra­vuje nuMe di­étne ná­poje alebo di­étnu po­lievku s ko­la­gé­nom, a tak nemá po­trebu ochut­ná­vať iné jedlá. Na pro­dukty nuMe si rýchlo zvykla. Stra­vuje sa pra­vi­delne 6x denne - 4 nuMe je­dlá a 2 zdra­vé bež­né je­dlá, a preto po­čas dňa vô­bec ne­po­ci­ťuje hlad.

Celý článok o našej premene na odzadu.startitup.sk

AKO SA AĎKE DARILO V PREMENE SA DOZVIETE V ĎALŠÍCH ČLÁNKOCH:

15.5.2018  JEDZTE TOTO! VYHÝBAJTE SA TOMUTO! ROBTE TOTO! ZABUDNITE NA TOTO!

10.4.2018  STRAVA JE DÔ­LE­ŽITÁ A PO­HYB TAK­TIEŽ, TO ANI NE­MU­SÍME PRI­PO­MÍ­NAŤ.

2.4.2018  NUME PREMENA: NÁVRAT ŽIVOTNEJ ENERGIE A SEBAVEDOMIA

14.3.2018  TERAZ JE TEN SPRÁVNY ČAS VENOVAŤ SA SEBE

28.2.2018  USPEJE ADRIANA NA SVOJEJ CESTE K VYTÚŽENEJ POSTAVE?